โควิด-19


เนื่องจากการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ไวรัสโควิด-19 ได้รับการระบุว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของพนักงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ แนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้แนวปฏิบัติตามข้อบังคับและคําแนะนําในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งรวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจํา การวัดอุณหภูมิร่างกาย และการบันทึกข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่อเข้าสู่สถานที่ทํางาน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กร (SharePoint) และอีเมลอีกด้วย

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามข้อประสงค์ของรัฐบาลในการ ปกป้องพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบจากการติดเชื้อโควิด-19 กระบวนการของมาตรการนี้คือการปฏิบัติตาม แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล โดยมาตรการนี้ ส่งผลให้กระบวนการผลิตน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียสามารถผลิตและบําบัดน้ําเสียได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อธุรกิจและพนักงาน ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

โครงการอื่นๆ