วัฒนธรรมความปลอดภัย


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักปฏิบัติของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน หลักสูตรการฝึกอบรมจัดทําขึ้นตามการประเมินความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดด้านกฎหมาย

จากนั้น บริษัทฯ ได้จัดหาและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้พนักงานสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ผ่านการประกันสุขภาพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีรับฟังและสนับสนุนให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานผ่านทางผู้บังคับบัญชาของตน แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกด้านความปลอดภัย

ข้อกังวลด้านความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทฯ โดยเริ่มจากพนักงานไปยังคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงาน ในนามของบริษัทฯ คู่ค้าและผู้รับเหมาจะต้องยึดถือข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และข้อบังคับและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับบัตรผู้รับเหมาซึ่งจะหมดอายุภายในหนึ่งปี

นับจากวันที่ออกบัตรดังกล่าว หลักสูตรการอบรมดังกล่าวจัดทําขึ้นในปี 2564 โดยมีผู้รับเหมารายใหม่ของ บริษัทฯ จํานวน 186 รายเข้าร่วม

เพื่อเป็นการร่วมมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety Club) ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยคือให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัย โครงการฝึกอบรมความปลอดภัย จัดประชุมทุกไตรมาส โดยการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2564 ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 41 คน และหัวข้อในการหารือประกอบด้วยการจัดการจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน การควบคุมการติด/ใช้ยาเสพติด การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั้มหัวใจ (CPR) และ ผลประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของพนักงานโดยให้การสนับสนุนสโมสรพนักงาน เช่น สโมสรฟิตเนส สโมสรมวย สโมสรโยคะ สโมสรฟุตบอล และสโมสรแบดมินตัน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อผลักดันให้ “ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน” เป็นลําดับความสําคัญใหม่โดยเน้นที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะความสําเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับสุขภาพและความปลอดภัยของ พนักงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของพนักงานผ่านโครงการ ต่อไปนี้:

  • การสร้างโปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานทั้งด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และ อาชีพ
  • โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางาน
  • ดับบลิวเอชเอ แคร์, โครงการรับฟังความเห็นพนักงาน (WHA Care; Voice of Employee program)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กิจกรรมการสื่อสารออนไลน์ที่เรียกว่า “โครงการ WHAPPY” ผ่าน Microsoft Team เพื่อให้ความรู้แก่ พนักงานทุกคนในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี การฝึกอบรมโปรแกรมการพัฒนา การพูดคุยเชิงโน้มน้าว การพูดคุยกับ CEO กิจกรรมการ ออกกําลังกาย และงานเลี้ยงสังสรรค์

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้จัดกิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น “การจัดการความเครียดและกลุ่มอาการเหนื่อยหน่าย (Stress management and burnout syndrome)”, “การยืดกล้ามเนื้อเพื่อความสนุกสนาน (Stretching fit for fun)” และ “การปรับสมดุลชีวิตให้พอดีและมั่นคง (Life balancing to fit and firm)”, “WHAppy Health & Wellness - Met. เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตขณะทํางานในช่วงโควิด-19” เป็นต้น

โครงการอื่นๆ