โครงการ WHAppy


ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัท WHA ในโครงการ WHAppy ซึ่งชื่อโครงการเป็นการผสมคําระหว่าง WHA กับ Happy โดยโครงการนี้เป็นชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติที่เชื่อว่าต้องทําได้ (Can-do attitude) ในหมู่พนักงาน WHA นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความคิด รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WHAppy บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาพนักงานและ สอดคล้องกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (change strategy) ของบริษัทฯ โดยกิจกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวดหมู่หลัก ได้แก่

  1. WHAppy Talk - กิจกรรมการแบ่งปัน สร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรรับเชิญจากภายนอกที่มีชื่อเสียงและทีมผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร เช่น รายการเสวนากับคุณกระทิงจาก KBTG หรือรายการเสวนา กับคุณโจ้ ธนาจาก SCB เป็นต้น
  2. WHAppy Friday Activity - เป็นกิจกรรมผ่อนคลายสบายๆ แต่ยังคงมีสาระประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันศุกร์เพื่อช่วยคลายเครียดให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่ทํางานมาตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีหัวข้อกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดการความเครียดโดยแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ การอยู่ร่วมกับโควิด-19 โดยแพทย์จากโรงพยาบาล บํารุงราษฎร์ อาหาร โภชนาการและการออกกําลังกาย โดย AIA, การบริหารจัดการทางการเงินโดย SCB เป็นต้น
  3. WHAppy Podcast - เป็นรายการพอดแคสต์ที่ออกอากาศภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ของโลก และเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในปัจจุบัน เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หนทางสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ (paperless organization) และการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven organization) เป็นต้น
  4. WHAppy Festival - เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามเทศกาลสําคัญตลอดทั้งปีเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พนักงาน เช่น เทศกาล สงกรานต์ งานทําบุญประจําปี งานเลี้ยงปีใหม่กลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

หลังจากโครงการ WHAppy เปิดตัวขึ้นในเดือนมีนาคม ในปี 2564 มีการจัดกิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 20 กิจกรรม ทั้งนี้มีการปรับปรุงกิจกรรม ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมและการทํางานจากที่บ้าน ซึ่งค่อนข้างท้าทายสําหรับคณะทํางาน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมนั้นเกินความคาดหมาย โดยมีอัตราความพึงพอใจโดยเฉลี่ยสําหรับทุกกิจกรรมอยู่ที่ 4.35 จาก 5 ระดับ และพนักงานมากกว่าร้อยละ 60 มีส่วนร่วมร้อยละ 100 ในทุกกิจกรรม แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคณะทํางานได้รับ การตอบรับและข้อเสนอแนะมากมายจากพนักงานเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนเพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ นั้นมุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไปในปี 2555

โครงการอื่นๆ