โครงการพัฒนาภาวะผู้นําด้านนวัตกรรม (INNOVATION LEADERSHIP PROGRAM)


ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในการจัดการประชุม WHA Innovation Journey Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WHAppy Talk โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 361 คนจากทุกหน่วยธุรกิจการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนกลุ่มบริษัท WHA ให้เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีภายในปี 2567 และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ ช่วยส่งเสริมทักษะและความสามารถที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อนําพาองค์กรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงัก โดยในระหว่างโครงการผู้นําที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินโครงการด้านนวัตกรรมซึ่งส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสําคัญ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดสถานที่ ทํางานที่มีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมใหม่ หลังจากจบการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจโดยพนักงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมในครั้งนี้ เท่ากับ 4.46 คะแนน จาก 5 คะแนน

โครงการอื่นๆ