โครงการ WHA E-Job Market


ในปี 2564 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และ บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และชลบุรี จัดโครงการ “WHA E-Job Market” เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยคัดเลือกผู้หางานที่มีคุณสมบัติตรงตาม ความต้องการที่ผู้ประกอบการมองหาโครงการ E-Job Market สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการจ้างงานในชุมชนโดยรอบในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการจัดหางานภายในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม มีตําแหน่งงานหรือหน้าที่ว่าง 360 ตําแหน่ง และมีชาวชุมชนจํานวน 1,036 คนยื่นใบสมัครผ่านโครงการนี้

E-Job Market ส่งผลดีต่อดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และ บริษัทฯ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อทําหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลําบากของโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม และพนักงานจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม บางธุรกิจยังมีความต้องการเติมเต็มตําแหน่งงานที่ยังว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสายการผลิต ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และ บริษัทฯ ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ด้วยการจับคู่ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของลูกค้าดับบลิวเอชเอกับความคาดหวังของผู้หางาน การเพิ่มช่องทางการหางานและโอกาสในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและมีทักษะใหม่ๆ ผ่าน WHA E-Job Market ทั้งนี้ ขั้นตอนทั้งหมดได้ดําเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ จึงไม่มีการใช้กระดาษ โครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้สําหรับการสมัครงานและการสรรหาบุคลากรของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

โครงการอื่นๆ