สาธารณูปโภค

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้

 • การจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ
 • การผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม
 • การบริหารจัดการนํ้าเสีย (Wastewater Treatment)

บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตนํ้าอุตสาหกรรมและการบำบัดนํ้าเสียเพื่อรองการเติบโตของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปพร้อมกับการขยายพื้นของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อีกด้วย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ ผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการนํ้าเสีย แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 8 แห่ง ที่พัฒนาโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ สระบุรี อันประกอบไปด้วย

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
 • เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ ระยอง
 • เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ สระบุรี
 

ด้วยพื้นที่ในการให้บริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการระบบนํ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา ขนส่ง ผลิต บริหารจัดการ และจัดจำหน่าย ปริมาณการบริหารจัดการและการจำหน่ายนํ้าดิบและนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 66 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการบริหารจัดการนํ้าเสียเพิ่มขึ้นเป็น 34 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทฯ มีแผนจะขยายพื้นที่ในการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรไปยังโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของกลุ่มดับบลิวเอชเอ นอกเนื่องจาก การดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 8 แห่ง ยังมีการขยายการลงทุนในการเปิดนิคมอุตสาหกรรม อีก 4 แห่ง ภายในสองถึงสามปีข้างหน้านี้อีกด้วย

เป็นการให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่ง ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะจัดหานํ้าดิบเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้นํ้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบในปัจ จุบันมีความต้องการนํ้าดิบอยู่ที่ 45,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็นต้น

เป็นการให้บริการผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 281,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. น้ำเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) มีลักษณะเป็นนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งทำให้สะอาดโดยผ่านกระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตทั่วไป กลุ่มลูกค้าสำหรับนํ้าประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
 2. น้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified Water)เป็นนํ้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนการกรองและการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปริมาณและความเข้มข้นที่ตํ่ากว่านํ้าเพื่อกระบวนการผลิต) โดยปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมื่อทำการจ่ายนํ้าClarified Waterไปสู่ลูกค้าโดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า เนื่องจากสารคลอรีนอาจเข้าไปกัดกร่อนเครื่องจักรของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้

เป็นให้บริการบริหารจัดการนํ้าเสียให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่ง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยนํ้าที่บำบัดแล้วดังกล่าวสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ หรือนำไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตต่อไป ในปัจจุบันกำลังการให้บริการบริหารจัดการนํ้าเสียรวมทุกพื้นคือ 111,000 ลูกบากศ์เมตร ต่อวัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานโดยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบบำบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ แบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการบำบัดนํ้าเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสากรรมหลักๆ ที่ใช้บริการการจัดการนํ้าเสียในปัจจุบันประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เรามุ่งเน้นการประหยัดพลังงานโดยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ แบบบึงประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่เก้า ซึ่งบึงประดิษฐ์นี้เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพดีขึ้น อาทิ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท